Kvietimas teikti paraiškas Nr. 8

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

DĖMESIO!!! KVIETIMO TERMINAS PRATĘSIAMAS IKI BALANDŽIO 17 DIENOS

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS):

priemonės Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1. Remiamos veiklos: įvairių švenčių, koncertų, pažintinių renginių, sporto renginių organizavimas, dalyvavimas meniniuose konkursuose (dainų, šokių, muzikavimo), spektaklių statymas ir pan. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos). Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 24 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

veiklos sritis „Jaunimo užimtumo gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.2. Remiamos veiklos: jaunimo aktyvumą skatinančių stovyklų, seminarų, gerosios patirties išvykų organizavimas; sporto ir kitų aktyvaus poilsio renginių (varžybų), švenčių, kultūrinių renginių organizavimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir populiarinimas ir pan. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos). Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 9 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.

priemonė „Socialinės atskirties mažinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Remiamos veiklos: Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtojimas. Socialinių paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamoms grupėms (vaikų, neįgalių asmenų, senelių priežiūra ir pan.). Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas į bendruomenės ar kitos NVO veiklą. Edukacinių programų, skirtų socialiai pažeidžiamoms grupėms, kūrimas ir įgyvendinimas (ilgalaikių bedarbių, socialinės rizikos šeimų ūkininkavimo bei socialinių įgūdžių ugdymas ir pan.). Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 40 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 20 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4. Remiamos veiklos:įvairių renginių, susijusių su kaimų istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimu organizavimas, su istorijos paieška ir identiteto formavimu susijusios veiklos, paminklų kūrimas ir restauravimas, filmų, internetinių svetainių kūrimas, knygų leidyba, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, įvairių nuorodų (ženklų) į lankytinas vietas gamyba, marketingo priemonių gamyba, teorinių ir praktinių edukacinių programų (orientuotų į tradicijų ir amatų išsaugojimą ir puoselėjimą parengimas ir vykdymas. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos), Marijampolės savivaldybė ir jai pavaldžios institucijos. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 40 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.marijampolesvvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 02 20 10 val. iki 2020 04 17 15 val.

Paraiškos priimamos Marijampolės VVG būstinėje adresu: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama tel. Nr. 8 655 52766 Lina Mineikienė- projekto vadovė; 8 656 53435 Saulius Stanynas- viešųjų ryšių specialistas.

KVIETIMO DOKUMENTAI

Kvietimo forma (1)

Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

Finansavimo sąlygų aprašas LEADER-19.2-SAVA-6.1

1 priedas-Paraiškos forma

2- priedas-Jungtines veiklos sutarties forma

Jaunimo užimtumo gerinimas

Finansavimo sąlygų aprašas LEADER 19.2SAVA-6.2

Paraiškos forma

Jungtines veiklos sutarties forma

Socialinės atskirties mažinimas

FSA-soc. atskirtis

1-paraiškos-forma

2-priedas-jungtinės-veiklos-sutarties-forma-2019-08-30

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas

FSA-kulturos savitumas

1-paraiškos-forma-kultūra

2-priedas-jungtinės-veiklos-sutarties-forma-2019-08-30

Vertinimas

6 priedas pavyzdine informacijos apie uzregistruotas paraiskas forma po kalb (6)

VP pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašai

Nutariamoji protokolo dalis