Kvietimas teikti paraiškas Nr.9

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonė “Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas”

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 237 521,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.marijampolesvvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 06 03 10 val. iki 2020 07 03 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pateikiant asmeniškai vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nei nurodyta kvietimo teikti vietos projektus skelbime, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos

Paraiškos priimamos Marijampolės VVG būstinėje adresu: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama tel. Nr. 8 655 52766 Lina Mineikienė- projekto vadovė; 8 656 53435 Saulius Stanynas- viešųjų ryšių specialistas.

KVIETIMO DOKUMENTAI

Kvietimo forma (1)

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 

FSA_priemone_Bendradarbiavimas_veiklos_sritis_Bendradarbiavimas_igyvendinant_vietos_lygio_populiarinimo_veikla_skirta_trumpoms (1) (1) (1)

FSA_3_priedas_Jungtines_veiklos_sutarties_forma_0 (002)

FSA_1_priedas_Vietos_projekto_paraiskos_forma (1)

FSA 2 priedas Verslo planas

4 priedas Vienos_imones_deklaracija

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

FSA verslo pradžia 6.2 (1) (6)

Paraiška verslo pradžia 6.2 (1)

SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta

Verslo planas verslo pradžia 6.2.

vienos-įmonės-deklaracija

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

FSA verslo plėtra 6.4._ (1)

paraiška-verslui-plėtoti (1)

SVV-statuso-deklaracija-patvirtinta

verslo-planas-verslui-plėtoti

vienos-įmonės-deklaracija

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4

FSA-kulturos savitumas

1-paraiškos-forma-kultūra

2-priedas-jungtinės-veiklos-sutarties-forma