Kvietimas teikti paraiškas Nr. 16 (2023 01 02- 2023 02 20)

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”, priemonės “NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra”, priemonės „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos srities „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ .

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 278 868,55 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.marijampolesvvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Vytauto g. 17, Marijampolė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 01 02 10 val. iki 2023 02 20 20 val.

Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Vietos projektų paraiškos priimamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu elektroninio pašto adresu sstanynas@gmail.com .

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama tel. Nr. 8 655 52766 Lina Mineikienė- projekto vadovė; 8 656 53435 Saulius Stanynas- projektų koordinatorius.

Kvietimo forma 16

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4

1_priedas_Vietos_projekto_paraiskos_forma (1)

2 priedas Verslo planas

3_priedas_Jungtines_veiklos_sutarties_forma_0 (002)

4 priedas Vienos_imones_deklaracija_0 FSA_priemone_Bendradarbiavimas_veiklos_sritis_Bendradarbiavimas_igyvendinant_vietos_lygio_populiarinimo_veikla_skirta_trumpoms (1) (1)

VPS priemonė “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui pradėti”

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo pradžia

VPS priemonė “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

FSA verslo plėtra

VPS priemonė  “Bendruomeniškumo skatinimas” veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas”

1 priedas Paraiškos forma

2 priedas Jungtines veiklos sutarties forma

FSA kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma docx

2 priedas „Verslo plano forma“.

3 priedas „Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

5 priedas Jungtinė veiklos sutartis

6 priedas Socialinio_verslo_poveikio_matavimo_skaiiuoklė

FSA NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra