KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Kaimo gyventojų švietimas ir jaunimo lyderystės ugdymas “.

VPS priemonės „Kaimo gyventojų švietimas ir jaunimo lyderystės ugdymas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 Remiamos veiklos:

·       Įvairių teorinių ir praktinių edukacinių užsiėmimų organizavimas:

  • seminarai (finansinių instrumentų naudojimo, verslumo, ekonominės veiklos skatinimo, saugaus interneto naudojimo, atsakingos tėvystės įgūdžių gerinimui, saugios kaimynystės aktyvinimui, aplinkos tvarkymo žinių įgijimui ir stiprinimui ir pan.);
  • kūrybinių dirbtuvių, išvažiuojamųjų renginių, gerosios patirties išvykų ir pan. organizavimas ir pan.
  • mokymų ir kitų edukacinių renginių, stovyklų, gerosios patirties sklaidos organizavimas;
  • kitų, jaunimui patrauklių, švietėjiško pobūdžio bendravimo formų organizavimas ir pan.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos).

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 36 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 12 000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc.

 

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 36 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.marijampolesvvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 03 01 10 val. iki 2018 04 30 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pateikiant asmeniškai vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nei nurodyta kvietimo teikti vietos projektus skelbime, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos

Paraiškos priimamos Marijampolės VVG būstinėje adresu: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama tel. Nr. 8 655 52766 Lina Mineikienė- projekto vadovė; 8 656 53435 Saulius Stanynas- viešųjų ryšių specialistas.