Kvietimas teikti vietos projektus Nr.3

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3

Marijampolės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015- 2023 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Bendradarbiavimas” veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis „Parama ne žemės ūko verslui kaimo vietovėse pradėti” ir “Parama ne žemė ūkio verslui plėtoti”.

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-1 Remiamos veiklos:

·       Produkcijos gamyba ir realizavimas.

·       Įvairių paslaugų teikimas.

·       Reikalingos materialinės techninės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas.

·        Gaminamos produkcijos, teikiamų paslaugų rinkodaros priemonių gamyba ir kūrimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 240 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 000,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)
VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 Remiamos veiklos:

·       žemės ūkio produktų perdirbimui reikalingų įrenginių įsigijimas,

·       žinių apie naujus gamybos būdus įgijimas,

·       prekybos vietų įrengimas (turgelis, kioskelis, ūkyje esančios prekybos vieta ir pan.),

·       informacijos apie gaminamus ir paduodamus produktus sklaida (viešinimas spaudoje ar / ar internete, rinkodaros priemonių kūrimas ir gamyba) ir pan.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Viešieji juridiniai asmenys: NVO (bendruomeninės organizacijos, jaunimo organizacijos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 74 668,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 37 334,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 Remiamos veiklos:

·       paslaugų verslo įkūrimas (pvz. vaikų darželis, dienos užimtumo centras, kirpykla, sporto klubas, gyvūnų priežiūros centras, automobilių ir / ar kitos technikos remonto dirbtuvės, turizmo paslaugos ir pan.);

·       gamybos ir prekybos verslo įkūrimas (maisto produktų, rūbų, namų apyvokos reikmenų ir pan. gamyba bei nedidelių prekybos vietų, skirtų prekiauti pagaminta produkcija, įrengimas ir pan.).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Fizinis asmuo, kuris paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja Marijampolės VVG teritorijoje.

2. Veikiantis privatus juridinis asmuo, kuris paraiškos pateikimo metu yra registruotas ir / ar vykdantis veiklą Marijampolės VVG teritorijoje bei atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

3. Ūkininkas, kuris paraiškos pateikimo metu yra registruotas ir / ar vykdantis veiklą Marijampolės VVG teritorijoje, ir atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 254 985,80 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 997,16 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis :

Iki 70 proc. kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Iki 50 proc. kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis,  atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)
VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4 Priemone remiama ne žemės ūkio verslų, savo veiklą vykdančių, VVG teritorijos kaimo vietovėse, ir jų veiklos krypčių plėtra (kirpyklų, siuvyklų, automobilių remonto paslaugos, edukacinių programų vedimo paslaugos, gido paslaugos (įkuriant darbo vietą ar jos dalį), suvenyrų gamyba ir kita).

Šia priemone siekiama gerinti VVG teritorijos ekonominę būklę, skatinti gyventojų užimtumą ir reikalingų paslaugų ir / ar produktų kūrimą. O taip pat prisidėti prie vietos gyventojų emigracijos į didesnius miestus ar užsienį stabdymo.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1. Fizinis asmuo, kuris paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja Marijampolės VVG teritorijoje.

2. Veikiantis privatus juridinis asmuo, kuris paraiškos pateikimo metu yra registruotas ir / ar vykdantis veiklą Marijampolės VVG teritorijoje bei atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

3. Ūkininkas, kuris paraiškos pateikimo metu yra registruotas ir / ar vykdantis veiklą Marijampolės VVG teritorijoje, ir atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 254 985,80 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 997,16 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis :

Iki 70 proc. kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Iki 50 proc. kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis,  atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (15 proc.)

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 824 639,60 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.marijampolesvvg.lt , taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 06 04 10 val. iki 2018 07 31 15 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos pateikiant asmeniškai vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovo arba tinkamai įgalioto asmens (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas. Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nei nurodyta kvietimo teikti vietos projektus skelbime, yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos

Paraiškos priimamos Marijampolės VVG būstinėje adresu: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama tel. Nr. 8 655 52766 Lina Mineikienė- projekto vadovė; 8 656 53435 Saulius Stanynas- viešųjų ryšių specialistas.

Skaityti plačiau